Regulamin

1.Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
2.Obowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem
3.Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie
4.Akceptuje regulamin który obowiązuje w całym serwisie wsiok.pl i dotyczy wszystkich użytkowników


regulamin serwisu internetowego http://wsiok.pl


 I. Postanowienia ogólne wsiok.pl nie ponosi odpowiedzialności za:


1.Przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych
(konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od
właściciela.
2.Korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami regulaminu lub bez zapoznania się z regulaminem.
3.utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu.
4.Jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych.
5.Materiały udostępnione na wsiok.pl
6.Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść udostępnianych w nim materiałów.

II. Rejestracja użytkowników:


1.Korzystanie z niektórych usług świadczonych w Serwisie, w
szczególności Usługi Treści, możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników
zarejestrowanych zgodnie z niniejszym Regulaminem. W trakcie Rejestracji
Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

-dokonanie logowania do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook
-potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia.

2.Użytkownik dokonując Rejestracji w Serwisie przekazuje do Serwisu
swoje następujące dane zgromadzone w serwisie Facebook: imię i nazwisko,
zdjęcie profilowe, płeć, dana sieci dostępowej, nazwa użytkownika i
identyfikator użytkownika (numer konta).Użytkownik pozostaje zobowiązany
w stosunku do Usługodawcy do:

-podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie
wprowadzających wbłąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
-aktualizacji danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych,
-zachowania w tajemnicy danych umożliwiających dostęp do konta Facebook oraz nieudostępniania ich innym osobom.

3.Usługodawca informuje, że Użytkownik może w zakresie ograniczonym
funkcjonalnościami serwisu Facebook zarządzać procesem komunikowania się
serwisu Facebook z Serwisem przy użyciu zakładki w serwisie Facebook
“Określ swoje ustawienia prywatności / Aplikacje gry i witryny”.

III. Odpowiedzialność:


1.Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu
bez podania przyczyn i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwila
umieszczenia zmienionego tekstu regulaminu.
2.Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone
z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że
Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych
serwisów lub ich zawartość.
3.Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób
korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do
osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie,
straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów,
przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody
wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub
jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek
uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego
Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie
ponosi on odpowiedzialności.
4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem przez osoby
trzecie, bądź to na podstawie umowy z Usługodawcą, bądź to samodzielnie,
a także za podjęcie i sposób korzystania przez innych Użytkowników z
materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie, w szczególności
Treści.
5.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź
ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie
teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których
korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług
świadczonych w Serwisie.
6.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania
innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług świadczonych w
serwisie w tym Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
7.Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z
wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w
wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez
Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu
urządzenie.

IV. Reklamacje / Pomoc:


1.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@wsiok.pl
2.Użytkownik zobowiązany jest:
-niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach,
usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej
jakości usług,
-utrzymywać w poufności dane służące uzyskiwaniu dostępu do serwisu Facebook i do samego Serwisu
-przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w
szczególności powstrzymać się od przekazywania do Serwisu treści
zabronionych przez prawo.

Zapraszamy do korzystania z wsiok.pl zgodnie z regulaminem!Losowo wybrane

Ja się pytam

Demoty

Dodano: 29-03-2015

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Ja się pytam

Nasze w

Demoty

Dodano: 12-07-2016

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Nasze w

Szczery do bólu

Demoty

Dodano: 03-03-2016

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Szczery do bólu

Próg spowalniający

Demoty

Dodano: 28-01-2016

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Próg spowalniający

Urlop si

Demoty

Dodano: 08-09-2016

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Urlop si

Bia

Demoty

Dodano: 13-07-2016

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Bia

Dziewczynka z zapałkami

Filmiki

Dodano: 13-01-2017

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Dziewczynka z zapałkami

Najlepsza dieta - miłość
Najlepszy fitness - sex

Demoty

Dodano: 18-01-2016

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Najlepsza dieta - miłość...

Narzekacie na upały?

Demoty

Dodano: 08-07-2015

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

Narzekacie na upały?

Statystyki

Obrazków i filmów:3913
W poczekalni:15
Komentarzy:0
Głosów:563
Kategorii:10
Tagów:468
Stworzonych:158
Uzytkowników:34

Najlepsze

Ulepszony pas bezpieczeństwa

Demoty

Dodano: 12-10-2015

Komentarzy: 0

Głosów: 5

ZOBACZ

Ulepszony pas bezpieczeństwa

Najnowsze

kryptowaluty

Obrazki

Dodano: 04-05-2017

Komentarzy: 0

Głosów: 0

ZOBACZ

kryptowaluty